Tandem Žilina - Zlín

Združenie Truc sphérique, v období od 1.1.2014 – 31.12.2014 realizuje projekt s názvom: „Tandem Žilina - Zlín pre oživenie kultúrneho dedičstva architektúry 20. storočia a podporu súčasného umenia“, kód projektu: ITMS 22410120034 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

tandem-zilina-zlin

Vedúci partner projektu: Truc sphérique, o.z.
Hlavný cezhraničný partner: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Hlavný cieľ projektu:
Zachovanie, oživenie a propagácia českého a slovenského kultúrneho dedičstva funkcionalistickej architektúry 20. storočia v galériách súčasného umenia a podpora prezentácie mladých autorov Čiech a Slovenska v Žiline a Zlíne.
Cieľ - zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Otvorenie výstavného priestoru v Novej synagóge v Žiline z dlhodobého hľadiska prispeje k vytvoreniu nových pracovných príležitostí. V Zlíne zase projekt prináša inovácie - novú metodológiu práce s najmladšími návštevníkmi Krajskej galerie výtvarného umění ve Zlíne. Projekt podporí ďalšie kultúrne akcie - Kunstbus. Projekt smeruje k spoločnej propagácii aktivít oboch partnerov v prihraničnom regióne a prispieva k rozvoju kultúrneho dedičstva v podobe obnovy unikátnej architektúry Neologickej synagógy.

Špecifické ciele projektu:
1. Ochrana a oživenie unikátnych architektonických skvostov česko-slovenského pohraničia – továrenskej budovy 14|15 Baťův institut v Zlíne a Novej synagógy v Žiline a ich vzájomná propagácia na oboch stranách hranice.
2. Spoločné mapovanie a verejná prezentácia kultúrneho dedičstva funkcionalistickej architektúry- v mestách Žilina a Zlín v podobe prípravy a realizácie mapy funkcionalistickej architektúry v oboch mestách.
3. Vytvorenie spoločného systému prezentácie diel mladých slovenských a českých autorov v oboch pohraničných krajinách formou vytvorenia česko-slovenského tímu kurátorov.
4. Založenie novej tradície cezhraničných výmen pre verejnosť formou organizovania skupinových návštev pre verejnosť formou Kunstbusov, ku ktorým bude spoločne vypracovaná metodológia.

Aktivity projektu:
1. Reštaurovanie Novej synagógy v Žiline, jej transformácia na výstavný priestor a propagačné aktivity na oboch stranách hranice:
V rámci projektu chceme uskutočniť časť reštaurátorských prác v budove Novej synagógy v Žiline a navrátiť ich do pôvodného stavu, ktorý bol zničený pri necitlivých prestavbách, pretože budova slúžila ako synagóga len 10 rokov pred vojnou, neskôr bola prestavaná na koncernú sálu, v 70-tych rokoch na aulu univerzity a v 90-tych rokoch slúžila ako kino. Konkrétne chceme reštaurovať unikátnu kupolu, vysokú 17,6 metra, kde pamiatkári zo Slovenska a aj prihraničného regiónu budú pracovať ako reštaurátori.

2. Mapovanie a cezhraničné propagovanie kultúrneho dedičstva funkcionalistickej architektúry miest Žilina a Zlín:
Aktivitou je spoločný výskum, spoločné spracovanie dát, spoločné výtvarné spracovanie máp grafickými dizajnérmi a spoločná produkcia máp funkcionalistickej architektúry a ich distribúcia v Zlíne, Žiline a okolí týchto miest aj za pomoci turistických informačných štruktúr a ďalších kultúrnych inštitúcií (minimálne 4 inštitúcie v Zlíne, Žiline a okolí). Zároveň bude mapa sprístupnená na webových stránkách oboch inštitúcií a navyše spustíme aj jednu spoločnú webovú stránku, kvôli prehľadnosti špeciálne vytvorenú len pre tento zámer.

3. Tvorivá spolupráca česko-slovenského tandemu kurátorov na tvorbe výstav a vzájomná výmena metodológie a jedinečných skúseností.
Aktivita sa viaže k špec. cieľu č. 3. Obaja partneri chcú týmto projektom klásť dôraz na prezentáciu súčasného umenia, najmä tvorcov mladej a strednej generácie z Čiech a Moravy, aby boli prezentovaní v Novej synagóge v Žiline (kunsthalle) a obdobne slovenskí umelci prezentovaní v Zlíne v Krajskej galérii výtvarného umenia. Za týmto účelom vytvoríme spoločný kurátorský tím zložený z dvoch kurátorov pôsobiacich v Žiline a dvoch kurátorov pôsobiacich v Zlíne, aby spoločne zrealizovali počas projektu 2 pilotné výstavy inovatívnym spôsobom oproti bežnej praxi oboch partnerov.

Štvordňový seminár československého kurátorského a lektorského tímu, spolu s prizvaným externými odborníkmi, počas ktorého vznikne koncepcia nového výstavného, výberového projektu pre budovu Novej synagógy v Žiline. Zároveň bude seminár o novej metodológii týkajúcej sa problematiky tlmočenia súčasného umenia pre najmladšieho diváka a školákov.

4. Tvorba metodológie inovatívnych exkurzií Kunstbus a ich realizácia:
Aktivita patrí k špec. cieľu č. 4. Našim projektom chceme zapojiť do aktivít verejnosť z prihraničného regiónu. V rámci projektu máme zámer zaviesť nový tip exkurzie tzv. Kunstbus. Ide o zážitkovú exkurziu pre verejnosť, ktorá nastúpi do autobusu a ide objavovať do iného mesta súčasné umenie aj kultúrne dedičstvo.

Cezhraničný význam projektu:
Vnikne spoločný tandem medzi Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne a organizáciou Truc sphérique, obe otvárajú v rovnakom roku (2014) svoje galerijné priestory v zrekonštruovaných funkcionalistických pamiatkach. Tento tandem vznikne najmä pri spolupráci zmiešaných tímov z oboch inštitúcií. Aktivity pretrvajú aj po skončení projektu, preto ide o životaschopný, živý a udržateľný vzťah dvoch inštitúcií, ktoré pôsobia v rovnakej oblasti a majú obdobné zameranie. Vďaka projektu vznikne pretrvávajúca výmena medzi inštitúciami – či už v podobe výmeny programu (výstav), spoločnej realizácií ďalších putovných výstav medzi týmito inštitúciami vďaka zmiešanému kurátorskému tímu. Pretrvá aj vzájomná propagácia našich programov a uskutočnia sa aj ďalšie spoločne organizované
Kunstbusy.
Dopad:
Sériou kultúrno – spoločenských podujatí zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva architektúry 20. storočia, ktorá vznikala v období industrializácie a medzi dvoma vojnami rovnako v Žiline ako aj v Zlíne a spoznávanie susednej kultúry dosiahneme odstránenie mnohých bariér a predsudkov najmä medzi mladou generáciou - oboznámenie sa so zvykmi, tradíciami, modernou architektúrou a pod. Vytvoria sa tak priame vzťahy medzi našimi obyvateľmi, ktoré sa neskôr premietnu i do ďalšej spolupráce v oblasti ekonomiky, kultúry, cestovného ruchu - skrátka, bežného života.
Medzi subjektmi (partnermi projektu) sa vďaka realizácii posilnia väzby a budú sa realizovať i ďalšie projekty v budúcnosti.
Pre VP a kultúrne inštitúcie pôsobiace v Žiline, a jej blízkom okolí sa v súvisiacom regióne reštaurovaním objektu vytvorí fyzický priestor, kde sa budú konať podujatia cezhraničného charakteru.

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics