Tandem Žilina-Brno

Naše združenie Truc sphérique, v období od 1.5.2013 – 30.4.2014 realizuje projekt s názvom: „Česko-slovenský tandem návštevníckych centier pamiatok medzivojnovej architektúry európskeho významu v Žiline a Brne a ich prínos k rozvoju cezhraničného cestovného ruchu“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, mikropjekty.

Vstupné podmienky prípravy a realizácie zámeru
Spustenie návštevníckeho centra, rekonštrukcia neologickej synagógy, rozvoj turizmu a spolupráca s projektom vila Tugendhat v Brne:
Rekonštrukcia Neologickej synagógy v Žiline je prostriedkom na spustenie medzinárodného výstavného priestoru typu kunsthalle. Obnovená a dobre spropagovaná kultúrna pamiatka takéhoto významu je v budúcnosti dostatočným dôvodom na pritiahnutie tisícov turistov ročne do Žiliny. Pozitívnym fungujúcim príkladom, ktorý v praxi overil tento model je český projekt partnera – vila Tugendhat. Uvedomujeme si aj náš veľký potenciál plánovaných kultúrnych aktivít v budúcej kunsthalle, ktoré posilnia povedomie o tejto pamiatke. Český partner, Muzeum mesta Brno, je jedným z najúspešnejších príkladov v našom geografickom a kultúrne blízkom prostredí, ktorý chceme nasledovať. Vila Tugendhat po jej otvorení prilákala za 8 mesiacov 30 000 návštevníkov. Povedomiu o rekonštrukcii vily Tugendhat pomohla najmä činnosť návštevníckeho centra, ktoré bolo spustené ešte počas jej rekonštrukcie. Práve tento príklad s využitím know-how tímu projektu vily Tugendhat chceme uskutočniť počas rekonštrukcie Neologickej synagógy Petra Behrensa v Žiline. Preto hlavným cieľom je zriadenie návštevníckeho centra v objekte Neologickej synagógy v Žiline ešte počas jej rekonštrukcie, ktorá je plánovaná do konca roku 2014. Uvedomujeme si totiž, že na tom, aby sme prilákali v budúcnosti čím viac návštevníkov, treba pracovať dlhodobo a systematicky už teraz. Spoločne s partnerom si chceme navzájom pomáhať s aktivitami v našom a aj v ich návštevníckom centre pri propagácii oboch projektov. Ľudia navštevujúci vilu Tugendhat predstavujú aj našu cieľovú skupinu a rovnako aktivity návštevníckeho centra Neologickej synagógy v Žiline zvýši povedomie o brnenskej pamiatke a priláka ľudí zo Slovenska a tým zvýši cezhraničný cestovný ruch. Spoluprácou s cezhraničný partnerom vytvoríme dlhodobý tandem, ktorý napomôže rozvoju cezhraničného turizmu a zvýši povedomie o unikátnej svetovo významnej architektúre medzivojnového obdobia v Žiline a v Brne.
Neologická synagóga v Žiline - architektonický klenot modernej medzivojnovej architektúry:

“V dejinách slovenskej architektúry nemáme veľa mien, ktoré vo svojej dobe znamenali svetovú špičku. Jedno však máme. Je ním nemecký architekt Peter Behrens.” Štefan Šlachta

Týmito slovami zhodnotil predstaviteľ špičky slovenskej architektúry prínos Petra Behrensa do dejín slovenskej architektúry. Jeho neologická synagóga v Žiline je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou. V ankete v roku 2000 ju slovenskí architekti zaradili medzi 5 najdôležitejších občianskych stavieb 20. storočia na Slovensku. Aktuálne sa hovorí o nominácii (spolu s ďalšími Behrensovymi stavbami) do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A práve táto synagóga, resp. jej turistický potenciál pre Žilinu je predmetom tejto projektovej žiadosti. Hlavným motívom žiadosti je naštartovanie dlhodobej spolupráce s podobne významným moravským projektom – novozrekonštruovanou vilou Tugendhat, ktorá je z rovnakého roku (1931) a pamiatkou UNESCO už je a je jedným z najväčších lákadiel Brna.

Spolu so svojimi partnermi a dlhým radom dobrovoľníkov sme sa rozhodli prinavrátiť tomuto objektu po dlhých rokoch opäť kultúrny rozmer a máme zámer zrekonštruovať tento objekt, ktorý bol pôvodne určený pre duchovné potreby Židovskej obce v Žiline na kunsthalle, v ktorej bude prezentované súčasné umenie a zároveň bude priestorom pre množstvo kultúrnych aktivít (koncerty, prednášky, konferencie, školské projekty).
Celková rekonštrukcia synagógy je finančne náročná a pre dosiahnutie nami stanovených cieľov je predmetom tohto projektu ucelená samostatne funkčná časť súvisiaca so zriadením návštevníckeho centra, a teda v predkladanom projekte ide o aktivity, ktoré sú v súlade s výzvou, ako po stránke obsahovej tak i finančnej.

Doterajšia príprava pre zrealizovanie celkovej rekonštrukcie objektu synagógy:
Začiatkom roka 2011 sme sa dozvedeli, že Židovská náboženská obec Žilina hľadá nového nájomníka synagógy. Po uvedomení si dôležitosti záchrany stavby pred možným komerčným využitím sme predložili náš projekt rekonštrukcie a kultúrneho využitia budovy. Po spoločných konzultáciách sme podpísali nájomnú zmluvu so symbolickým nájomným, čo je podpora vlastníka nášmu zámeru.
Podarilo sa odstrániť neželané zásahy v objeme 500 ton odvezeného materiálu, ktoré nastali v spojení s novými pridanými funkciami budovy: konštrukcia hľadiska a javisko, obklady stien, premietacie kabíny. Za prioritu považujeme odstránenie nepôvodných obkladov, znížených stropov a sadrokartónových stien, ktoré priestor uzavreli a dokonca zrušili aj okná a prienik prirodzeného svetla do interiéru. Vďaka tomu sa otvorila aj monumentálna kupola nad hlavnou sieňou.

Pri príprave projektovej dokumentácie spolupracujeme s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Magda Kvasnicová vypracovala dôkladný architektonicko-historický pamiatkový prieskum na to, aby sme rekonštrukciou splnili nároky, ktoré si kladie budova sama. Zaväzujeme sa rešpektovať kultúrne a architektonické dedičstvo, ktoré budova neologickej synagógy predstavuje. Realizácia rekonštrukcie je naplánovná na obdobie 2012 – 2014.
Z uvedeného vyplýva, že neustále napredujeme a naše parciálne kroky smerujú k dosiahnutiu komplexnej funkčnosti novej synagógy. Bez jednotlivých etáp a čiastkových pokrokov by otvorenie kunsthalle v Žiline a kontinuálne pokračovanie spolupráce v rôznych oblastiach nebolo možné. Nakoľko máme veľa skúseností s využítím potenciálu medzinárodného partnerstva, je prirodzenou súčasťou uskutočnenia tejto dôležitej investície spolupráca s relevatnými subjektmi a využívanie partnerského know-how a zapojenie do rôznych aktivít podľa záujmu širokej laickej i odbornej verejnosti . V rámci tohto projektu je teda prioritou vybudovanie návštevníckeho centra za spolupráce s českým partnerom, čo v žiadnom prípade neohrozí samotnú realizáciu celkového zámeru, práve naopak, je podnetom ďalšieho napredovania. Objekt bude prevádzkyschopný a plne funkčný aj bez celkovej rekonštrukcie synagógy, nakoľko priestor vznikne v samostanej a verejne dostupnej časti, ktorá nie je súčasťou synagógy.

Cieľovými skupinami projektu sú:
Cieľovou skupinou je množstvo partnerov, ktorých postupne získavame na spoluprácu pri danom projekte. Zámerom je postupne vytvoriť sieť spolupracujúcich subjektov rôznych sektorov a zameraní, pretože projekt presahuje svojim významom a potenciálom lokálnu úroveň. Preto potrebujeme vytvoriť dlhodobé partnerstvo s českým partnerom, ktorý je momentálne jedným z mála lídrov v prihraničnom regióne s reálnou skúsenosťou využitia návštevníckeho centra ešte počas rekonštrukcie objektu a s množstvom skúseností, ako propagovať takýto typ unikátnej medzivojnovej architektúry medzi širšou verejnosťou tak, aby prilákala tisíce návštevníkov. Okrem Muzea města Brna, ktoré zastrešuje projekt Vila Tugendhat plánujeme spoluprácu s množstvom ďalších fyzických a právnických osôb, ktoré sú zainteresované do rekonštrukcie a turistickej propagácie tak významnej kultúrnej pamiatky: štátne inštitúcie a miestne orgány štátnej a verejnej správy, občianske združenia, fyzické a právnické osoby, odborné komory a asociácie, miestne iniciatívy (napr. združenie Spolok architektov Slovenska a ich skupina DOCOMOMO - Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement, turistické kancelárie a firmy z oblasti turizmu, Oddelenia architektúry ÚSTARCH Slovenskej akadémie vied, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj, neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry, ochrany kultúrneho dedičstva a turizmu a miestne iniciatívy v oblasti rozvoja kultúry, žiaci základných a stredných škôl a univerzitní študenti). Hlavným partnerom v tomto procese vytvárania funkčnej siete je český partner – Muzeum města Brno.

Očakávané výstupy a výsledky mikroprojektu
Hlavným výstupom projektu bude rekonštrukcia pre kulturno-poznávacie formy cestovného ruchu – návštevnícke centrum v rámci areálu Neologickej synagógy v Žiline. Pôjde o samostante funkčnú ucelenú časť, v ktorej budú prebiehať aktivity projektu. Tieto aktivity môžu fungovať nezávisle počas celého obdobia rekonštrukcie hlavnej historickej budovy synagógy.

Výsledkom projektu je vytvorenie spoločného aktívneho a dlhodobého partnerstva s českým partnerom – Muzeom města Brno, konkrétne s ich samostatným oddelením riadiacim projekt Vila Tugendhat. Český partner má jedinečné know-how na fungovanie návštevníckeho centra ešte počas rekonštrukcie významnej pamiatky. Zároveň sú unikátnym propagátorom medzivojnovej modernej architektúry európskej úrovne. Podobne ako Neologocickú synagógu projektoval architekt svetového významu Peter Behrens, tak aj Vilu Tugendhat projektoval podobne významný architekt Ludwig Miese van der Rohe. Od českého partnera sa chceme na okrem iného naučiť, ako prevádzkovať návštevnícke centrum a rozvíjať jeho aktivity ešte počas rekonštrukcie hlavnej budovy, na čo sa zamerať, ako pracovať s verejnosťou, so školami, ako vytvárať fungujúcu sieť ďalších partnerov s cieľom pripraviť pôdu pre úspešné spustenie budúcich aktivít v zrekonštruovanej budove tak, aby prilákali čím viac turistov. Český partner má jedinečné skúsenosti, ako prilákať zahraničných turistov a pomôže nám vytvoriť stratégiu rozvoja turistického ruchu pre Neologickú synagógu v Žiline a jej budúcu funckiu kunsthalle. Výsledkom sú okrem stratégie a spusteného návštevníckeho centra aj propagačné materiály a program aktivít návštevníckeho centra. Výstupom sú aj aktivity nášho návštevníckého centra zamerané na propagáciu projektu Vily Tugendhat v našom regióne na slovenskej strane a celkovo na Slovensku. Dlhodobým výstupom bude vzájomná propagácia a aktivity zamerané na prilákanie turistov z nášho regiónu do Brna a naopak.

Hlavný cieľ mikroprojektu
Vytvorenie návštevníckeho centra Neologickej synagógy v Žiline, budúcej kunstahlle, na základe cezhraničného partnerstva smerujúceho ku kontinuálnej a trvalej spolupráci daného sektora. Návštevnícke centrum bude vytvorené rekonštrukciou objektu, ktorý je súčasťou areálu Neologickej synagógy v Žiline.

Popis aktivít:
*Rekonštrukcia návštevníckeho centra
Rekonštrukcia objektu pre návštevnícke centrum v rámci areálu Neologickej synagógy v Žiline.

*Spoločný cezhraničný seminár v Brne
Seminár na tému prevádzky a aktivít návštevníckeho centra, získavania publika, potencionálnych návštevníkov a turistov ešte počas rekonštrukcie. Seminár bol zameraný aj na tvorbu stratégie spoločného postupu pri propagácii kultúrnych pamiatok Vily Tugendhat a Behrensovej Neologickej synagógy v prihraničných regiónoch Česka a Slovenska. Hlavnou témou bolo definovanie stratégií zameraných na to, ako môže významná kultúrna pamiatka zvýšiť cestovný ruch a animačné aktivity na zhodnotenie atraktivity pamiatky počas rekonštrukcie. Našou špecializáciou, o ktorú mal záujem český partner, je animovanie (oživovanie aktivitami pre verejnosť) kultúrnej pamiatky kultúrnymi a spoločenskými podujatiami počas rekonštrukcie a po nej. Český partner prezentoval aktivity a metodológiu návštevníckeho centra.
Na seminári vystúpili aj odborníci z rôznych oblastí s konkrétnymi úspešnými fungujúcimi príkladmi stratégií cestovného ruchu. Seminár bol určený pre zástupcov partnerov projektu a pozvaných zástupcov ďalších organizácií (napr. Brnenský architektonický manuál – sprievodca medzivojnovou architektúrou v Brne).

*2 pracovné návštevy u partnera
Dve pracovné návštevy počas realizácie projektu u partnera s cieľom získavania jedinečných skúseností s prevádzkou a aktivitami návštevníckeho centra a zvyšovaním cestovného ruchu. Spoločne pripravíme propagačné materiály propagujúce oba projekty a spoluprácu.

*2 pracovné návštevy českého partnera v Žiline a tvorba siete spolupracujúcich organizácií

Dve pracovné návštevy v priebehu realizácie projektu zástupcu partnera v Žiline. Na pracovné stretnutia budú prizvaní predstavitelia cieľových skupín so zámerom tvorby spoločnej stratégie a siete spolupracujúcich subjektov, zameranej na zvyšovanie cestovného ruchu a zvyšovania povedomia o oboch projektoch v Čechách a na Slovensku. Pripravíme spoločné propagačné materiály propagujúce oba projekty a spoluprácu.

*Aktivity návštevníckeho centra
Spustenie pravidelných aktivít návštevníckeho centra Behrensovej synagógy v Žiline. Aktivity budú pokračovať aj po dokončení projektu.
Vo vile Tugendhat od 1. januára 2005 pôsobí Návštevnícke študijné a dokumentačné centrum Vily Tugendhat. Návštevnícke centrum bolo otvorené ešte pred rekonštrukciou vily a fungovalo aj v období počas jej rekonštrukcie, kedy samotná vila bola pre návštevníkov uzavretá. Hlavnou úlohou centra je propagovať vilu Tugendhat, zhromažďovať fakty a dokumenty o stavbe, architektovi a stavebníkoch, ale tiež o osudoch domu po odchode jeho majiteľov a o ľuďoch a udalostiach súvisiacich s vilou po celú dobu jej existencie. Ako návštevnícke študijné a bádateľské stredisko je k dispozícii odbornej aj laickej návštevníckej verejnosti, a všetkým záujemcom o vilu Tugendhat a o brniansku modernú architektúru. Centrum spolupracuje s ďalšími inštitúciami tohto typu, ako napríklad so Študijným a dokumentačným centrom Adolfa Loosa v pražskej Müllerovej vile. Na Slovensku doposiaľ nemali partnera tohto typu.

*Recipročné informovanie o projekte partnera v oboch návštevníckych centrách a vydanie spoločných propagačných materiálov oboch kultúrnych pamiatok.
Vo Vile Tugendhat budú trvalo a viditeľne umiestnené tlačoviny propagujúce Neologickú synagógu v Žiline a naopak v návštevníckom centre Neologickej synagógy v Žiline budú tlačoviny propagujúce Vilu Tugendhat a jej aktivity v Brne. Návštevníci oboch pamiatok si budú môcť zobrať spoločné propagačné materiály, ktoré vytvoríme. Staneme sa kontaktným miestom na Slovensku pre propagáciu Vily Tugendhat a recipročne to bude tak aj na českej strane. V návštevníckom centre v Žiline umiestnime aj informačný panel o Vile Tugendhat. Vo Vile Tugendhat budú viditeľne umiestnené výhradne tlačoviny, keďže musíme rešpektovať prísne pravidlá pre zásahy v priestore Vily Tugendhat platné pre UNESCO-m chránené pamiatky.

Výsledok projektu:

Výsledkom projektu je nové a dlhodobé cezhraničné partnerstvo. Spoločne pripravíme propagačné materiály, ktoré bude využívať partner a aj my, každý vo svojom návštevníckom centre. Výsledkom je rekonštrukcia a vznik návštevníckeho centra v Neologickej synagóge v Žiline, spoločný seminár, zapojenie cieľových skupín do aktivít, tvorba siete spolupracujúcich organizácií z rôznych sektorov, pracovné cesty, aktivity návštevníckeho centra, vzájomná propagácia.

Výsledky projektu sú udržateľné a pôjde o dlhodobé partnerstvo, vedúce k podpore produktov zameraných na propagáciu kultúrnych a spoločenských tradícií v cezhraničnom priestore. Samostatné projektové aktivity smerujú k rozvoju zapojených personálnych kapacít v rámci partnerstva, propagácii významných kultúrnych a historických pamiatok a predovšetkým k dlhodobo využiteľným službám poskytovaným v novovzniknutom návšetvníckom centre pre široké spektrum užívateľov. Jednotlivé cieľové skupiny budú z existencie návštevníckeho centra ako miesta prvého kontaktu s významnou pamiatkou profitovať, návštevníci budú mať dostatok informácií o podujatiach, ktoré pripravuje český partner a naopak vo Vile Tugendhat budú informovať návštevníkov o aktivitách na slovenskej strane.

synagoga_tabula1

Zverejnené zmluvy v rámci projektu

Nie je možné pridávať komentáre.

Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics